رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

دکتر سعید اسلامیان
استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر امید بزرگ حداد
استاد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران
دکتر سعید سلطانی کوپایی
استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر حمیدرضا صفوی
استاد دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر جهانگیر عابدی کوپایی
استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر محمود محمدرضا پورطبری
دانشیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران
دکتر رضا مدرس
استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
Dr. Álvaro-Francisco Morote Seguido
Natural Hazard Management, University of Valencia, Spain

همکاران وابسته
Prof. Ataur Rahman
Flood Hazard Estimation, Western Sydney University, Australia

همکاران وابسته
Prof. JG Ndiritu
Combat Desertification, University of the Witwatersrand, South Africa

همکاران وابسته
Prof. Mohammed Abu Dayeh Matouq
Hazardous Waste Management, Al-Balqa Applied University, Jordan

همکاران وابسته
Prof. Theodore Crusberg
Water Pollution Hazards, Worcester Polytechnic Institute Brookline, Massachusetts, United States

همکاران وابسته
سعیده پرویزی
کارشناس قطب، دکترای آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

تحت نظارت وف ایرانی