رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری سلسله نشستهای هم اندیشی مسائل و چالش های منابع و مصارف آب کشور و بررسی راهکارها

اتحادیه انجمن های علوم آب برگزار می کند:

سلسله نشستهای هم اندیشی مسائل و چالش های منابع و مصارف آب کشور و بررسی راهکارها

دبیر نشست: دکتر جهانگیر پرهمت

استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

سخنرانان:

سرکار خانم دکتر مهشید طالبی (استادیار مؤسسه تحقیقات آب)

نقش مالکیت و مدیریت بر تعادل بخشی منابع آب

سرکار خانم دکتر بنفشه زهرایی (دانشیار دانشگاه تهران و مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو)

مؤلفه های همبستگی و همگرایی مدیریت و حکمرانی در تعادل بخشی

جناب آقای دکتر فرود شریفی (استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری)

تحلیل نظام برنامه ریزی و سیاستهای راهبردی در تعادل بخشی گذشته، حال و آینده

جناب آقای دکتر حمیدرضا صادقی (استاد دانشگاه تربیت مدرس)

مدیریت جامع حوزه های آبخیز، آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای